VEDTÆGTER

FOR

REVSØ OG OMEGNS RIDEKLUB

§1.

Klubbens navn er REVSØ OG OMEGNS RIDEKLUB.

Klubbens forkortelse er ROOR

Klubbens hjemsted er Haderslev kommune.

Klubbens stiftelsesdato er 6. juni 1973.

§2.

Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§3.

Klubbens formål er at dyrke og fremme ridesporten på kammeratlig vis og der igennem give navnlig børn og unge mulighed for aktivitet og samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§4.

I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. Juniormedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

§5

Kontingent for der næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamlingen til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud og er forfalden til betaling den 1. april.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.

§6.

Til foreningens møder har medlemmer adgang, foruden personer der er indbudt af bestyrelsen. På foreningens generalforsamling har hvert medlem en stemme og skal have betalt kontingent således at medlemskab ikke kan udøves ved fuldmagt.

§7.

Til bestyrelsen og udvalg kan kun vælges amatører. Foreningens bestyrelse er valgt for en toårig periode. Den udgør mindst 6 medlemmer. Den største og den mindste halvdel er skiftevis på valg. Hvis der er flere end et forslag til bestyrelsen skal afstemningen være skriftlig. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanterne er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, næstformand, kasserer og sekretær. Flertallet af bestyrelsen skal være til stede for at et møde kan afholdes.

§8 A.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§8 B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Diciplinærudvalg inden for 4 uger.

§8 C.

I det af § 8 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§9.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Hans underskrift i henhold til bestyrelsens beslutninger er fuldt gyldig og forpligtet for foreningen. Tre medlemmer af bestyrelsen kan forlange indkaldt til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved låntagning og andre forretninger tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

§10.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen, mødeberettiget er alle medlemmer. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar og skal indvarsles mindst 8 dage før generalforsamlingen, på klubbens hjemmeside og ved nyhedsmail til klubbens medlemmer.

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt senest 5 dage før til formanden.

§11.

Afgørelser vedrørende vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse

§12.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted når bestyrelsen eller mindst ¼ medlemmer ønsker det, med angivelse af skriftlig dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter at forslaget er indkommet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

§13.

Over forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger fører sekretæren protokol der oplæses efter hvert møde eller i begyndelsen af næste møde og underskrives af bestyrelsen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kasseren fører regnskab. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og forelægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand.

Næstformanden fungerer som formand, hvis denne ikke er tilstede. I tilfælde af at formanden måtte nedlægge sit hverv, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling.

§14.

Beslutninger om foreningens ophør kan træffes på den særligt indkaldte generalforsamling, på hvilket 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og 2/3 af de mødte stemmer for. Dersom gyldig vedtagelse af foreningens ophør ikke finder sted, indkaldes til ny generalforsamling hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsningen, for at dette kan finde sted. Vedtages opløsningen skal foreningens midler anvendes til idrætslige formål efter bestyrelsens skøn.

Hold i dag

Instagram