Skip Navigation Links

VEDTÆGTER FOR

REVSØ OG OMEGNS RIDEKLUB

§1.

Foreningens navn er REVSØ OG OMEGNS RIDEKLUB. Hjemsted i
Haderslev kommune. Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk
Idrætsforbund, hvorefter klubben og hvert medlem forpligter sig til at
overholde de nævnte love, reglementer og bestemmelser, herunder de pågældende
forbunde fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§2.

Klubbens formål er at dyrke og fremme ridesporten på
kammeratlig vis og der igennem give navnlig børn og unge mulighed for aktivitet
og samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§3.

I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer.
Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder
18 år. Juniormedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen

§4.

Til foreningens møder har medlemmer adgang, foruden personer
der er indbudt af bestyrelsen. På foreningens generalforsamling har hvert
medlem en stemme og skal have betalt kontingent således at
medlemskab ikke kan udøves ved fuldmagt.

§5.

Til bestyrelsen og udvalg kan kun vælges amatører.
Foreningens bestyrelse er valgt for en toårig periode. Den udgør mindst 6
medlemmer. Den største og den mindste halvdel er skiftevis på valg. Hvis der er
flere end et forslag til bestyrelsen skal afstemningen være skriftlig.
Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanterne er på valg hvert år.
Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, næstformand,
kasserer og sekretær. Flertallet af bestyrelsen skal være til stede for at et
møde kan afholdes.

§6.

Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem fra
deltagelse i klubarrangementer, når dettes optræden i eller udenfor klubben er
eller har været af en sådan art, at klubbens værdighed eller trivsel ville lide
skade, hvis udelukkelsen ikke fandt sted. For at denne skal være gyldig kræves,
at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for udelukkelsen.
Afgørelsen skal forelægges til godkendelse ved førstkommende ordinære
generalforsamling.

Eksklusion af medlemmer kan kun foregå på
generalforsamlingen. Til forandring af lovene og eksklusion af medlemmer kræves
en majoritet 2/3 af de afgivne stemmer.


§7.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Hans underskrift
i henhold til bestyrelsens beslutninger er fuldt gyldig og forpligtet for
foreningen. Tre medlemmer af bestyrelsen kan forlange indkaldt til
bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med
et bestyrelsesmedlem. Ved låntagning og andre forretninger tegnes klubben af
den samlede bestyrelse.


§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed,
mødeberettiget er alle medlemmer. Generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af februar og skal indvarsles mindst 8 dage forud i det lokale
ugeblad. Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

  2. Formandens beretning.

  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter.

  6. Valg af revisorer.

  7. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
skriftlig indsendes senest 5 dage før til formanden. Ekstraordinær
generalforsamling finder sted når bestyrelsen eller mindst ¼ medlemmer ønsker
det, med angivelse af skriftlig dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til
ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter at forslaget er
indkommet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme
varsel som ordinær generalforsamling. Alle afgørelser træffes ved simpelt
stemmeflertal. Afgørelser vedrørende vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede.


§9

Over forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger fører sekretæren protokol der oplæses efter hvert møde
eller i begyndelsen af næste møde og underskrives af bestyrelsen. Foreningens
regnskabsår er kalenderåret. Kasseren fører regnskab. Regnskabet underskrives
af bestyrelsen og forelægges på den ordinære generalforsamling i revideret
stand.

Næstformanden fungerer som formand, hvis denne ikke er
tilstede. I tilfælde af at formanden måtte nedlægge sit hverv, træder
næstformanden i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling.


§10

Beslutninger om foreningens ophør kan træffes på den særligt
indkaldte generalforsamling, på hvilket 2/3 af foreningens medlemmer er mødt og
2/3 af de mødte stemmer for. Dersom gyldig vedtagelse af foreningens ophør ikke
finder sted, indkaldes til ny generalforsamling hvor mindst ¾ af de fremmødte
stemmer for opløsningen, for at dette kan finde sted. Vedtages opløsningen skal
foreningens midler anvendes til idrætslige formål efter bestyrelsens skøn.